EPPO Global Database

Photos of Fungi


Hymenoscyphus fraxineus
(CHAAFR)
view more...
Phoma multirostrata
(PHOMMU)
view more...
Boeremia exigua var. viburni
(PHOMEV)
view more...
Mycosphaerella laricis-leptolepidis
(MYCOLL)
view more...