EPPO Global Database

Photos of Fungi


Entoleuca mammata
(HYPOMA)
view more...
Pleurotus ostreatus
(PLEUOS)
view more...
Elsinoe fawcettii
(ELSIFA)
view more...
Fomitiporia mediterranea
(FOMPME)
view more...