EPPO Global Database

Photos of Fungi


Stagonosporopsis andigena
(PHOMAN)
view more...
Ophiostoma ulmi
(CERAUL)
view more...
Geosmithia morbida
(GEOHMO)
view more...
Alternaria mali
(ALTEMA)
view more...