EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Pantoea stewartii
(ERWIST)
view more...
Xanthomonas campestris pv. zinniae
(XANTZN)
view more...
'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'
(PHYPAF)
view more...
Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(PSDMAK)
view more...