EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
(XANTTO)
view more...
Xanthomonas fragariae
(XANTFR)
view more...
Pantoea stewartii
(ERWIST)
view more...
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
(ERWICA)
view more...