EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Xanthomonas euvesicatoria
(XANTEU)
view more...
Pantoea stewartii
(ERWIST)
view more...
Phytoplasma pyri
(PHYPPY)
view more...
Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(PSDMAK)
view more...