EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Pantoea stewartii subsp. stewartii
(ERWIST)
view more...
'Candidatus Phytoplasma pruni'
(PHYPPN)
view more...
Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria
(XANTEU)
view more...
Xanthomonas prunicola
(XANTPC)
view more...