EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Xanthomonas euvesicatoria
(XANTEU)
view more...
Xanthomonas fragariae
(XANTFR)
view more...
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(XANTOR)
view more...
Ralstonia solanacearum sensu lato
(RALSSO)
view more...