EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae
(XANTDF)
view more...
'Candidatus Phytoplasma pyri'
(PHYPPY)
view more...
Erwinia amylovora
(ERWIAM)
view more...
'Candidatus Phytoplasma pruni'
(PHYPPN)
view more...