EPPO Global Database

Phytophthora infestans(PHYTIN)