EPPO Global Database

Xanthomonas euvesicatoria pv. allii(XANTAA)