EPPO Global Database

Potato Y potyvirus tuber necrosis strain(PVYNTN)