EPPO Global Database

Potato Y potyvirus tobacco veinal necrosis strain(PVYN00)