EPPO Global Database

Pourouma cecropiifolia(POUCE)