EPPO Global Database

Phyllocnistis vitegenella(PHYNVI)