EPPO Global Database

Myriophyllum robustum(MYPRO)