EPPO Global Database

Euzopherodes vapidella(EPHEVA)