EPPO Global Database

Japan(JP)

Japan (JP)

States/Provinces

  • Hokkaido
  • Ryukyu Archipelago
  • Honshu
  • Shikoku
  • Kyushu