EPPO Global Database

Japan(JP)

Japan (JP)

States/Provinces
  • Hokkaido
  • Honshu
  • Kyushu
  • Ryukyu Archipelago
  • Shikoku