EPPO Global Database

Ethiopia(ET)

Ethiopia (ET)

Neighbouring countries (6)


Regional Plant Protection Organization / EU / EAEU (1)