EPPO Global Database

China(CN)

China (CN)

States/Provinces

 • Anhui
 • Chongqing
 • Guangdong
 • Hainan
 • Henan
 • Jiangsu
 • Liaoning
 • Qinghai
 • Shanghai
 • Tianjin
 • Xizhang
 • Aomen (Macau)
 • Fujian
 • Guangxi
 • Hebei
 • Hubei
 • Jiangxi
 • Neimenggu
 • Shaanxi
 • Shanxi
 • Xianggang (Hong Kong)
 • Yunnan
 • Beijing
 • Gansu
 • Guizhou
 • Heilongjiang
 • Hunan
 • Jilin
 • Ningxia
 • Shandong
 • Sichuan
 • Xinjiang
 • Zhejiang


Regional Plant Protection Organization