EPPO Global Database

Pratylenchus vulnus(PRATVU)

Distribution details in Bulgaria

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 2002: Present, no details
From CABI Disease map 858 (2002): Present, no details
References
* Baicheva, O.; Daskalova, I.; Zhelyazkova, R. (1984) Rastitelna Zashchita 32 (11), 40-41.

* Choleva, B.; Nedelchev, S.; K"nev, I. (1984) Rastitelna Zashchita 32 (12), 21-24.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Greece Present, no details view...