EPPO Global Database

Sugarcane grassy shoot phytoplasma(PHYP48)